Index lomu a rychlost fotonu

Z Maxwellových rovnic pro rychlost c0 šíření elektromagnetických vln ve vakuu vyplývá vzorec c0 = (µ0ε0)-1/2, kde µ0 a ε0 jsou permeabilita resp. permitivita vakua. Maxwellovy rovnice a z nich vyplývající důsledky jsou exaktně platné jen pro vakuum. Aby se tyto rovnice "zachránily" i pro látkové prostředí, zavádějí se empirické látkové koeficienty relativní permeability resp. permitivity µr a εr. S nimi vychází rychlost c elektromagnetických vln c = (µrεr))-1/20ε0))-1/2. Pro index lomu tak dostáváme vzorec n = c0/c = (µrεr))1/2.

Pro vodu např. je µr = 1 a εr = 81. Teoretická hodnota indexu lomu tak vychází n = 9, ale experimentální hodnota je n = 1,33. Značný rozdíl mezi teoretickou a experimentální hodnotou je důvod, abychom hledali vysvětlení. Rozdíl má svůj původ

  • v neodůvodněné extrapolaci εr do oblasti světla,
    pro kterou tato experimentální konstanta nebyla zavedena,
  • v chápání rychlosti c0 a c.

Tab. 1  Empirické hodnoty

Látka index lomu n=c0/c εr µr Poznámka
Vakuum 1 1 1 z definice
Vzduch ~1,00029 ~1 ~ 1
Voda ~1,333 ~81 ~ 1
Led ~1,31 ~4,8 ~ 1
Oleje 1,478–1,505 5,5–5,8 ~ 1
Skla 1,515–1,752 3,8–19 ~ 1
Diamant ~2,417

Zavedení pojmu relativní permitivity εr objasníme pomocí Obr. 15. Mezi dvěma elektrodami se nachází dielektrikum reprezentované svými dipóly. Větší kolečka na Obr. 15a,b představují tzv. volné náboje přivedené k elektrodám ze zdroje napětí V. Dipóly jsou reprezentovány menšími kolečky, které jsou polarizovány (natočeny) pod plivem volných nábojů. V hloubi těla dielektrika se působení dipólů vzájemně ruší a k intenzitě elektrického pole E přispívají jenom tzv. vázané náboje (Obr. 15b). Jsou to náboje, které nemají sousední dipól ze strany elektrod.

K vysvětlení pojmu relativní permitivity
Obr. 15  K vysvětlení pojmu relativní permitivity

Jelikož vázané náboje zeslabují účinky volných nábojů Q, je velikost Q větší, než by byla velikost volných nábojů q v nepřítomnosti dielektrika (Obr. 15). Látková konstanta relativní permitivity vyjadřuje poměr uvedených volných nábojů: εr = Q/q. Relativní permitivita je významná látková konstanta z pohledu kondenzátorů, avšak její aplikace pro výklad šíření elektromagnetických vln a indexu lomu je neodůvodněnou extrapolací.

Obvyklou rychlostí fotonů se rozumí rychlost světla c0 měřená ve vakuu. V látkovém prostředí trasa fotonu je klikatá vlivem jeho rozptylu elektrony. Tím se zvětší průměrná délka doby putování fotonu mezi zdrojem a detektorem - viz oddíl Rozptýlené trasy fotonu. To se pak jeví jako snížená rychlost světla na hodnotu c v látkovém prostředí.

Na závěr je třeba říci, proč platí vztah c0 = (µ0ε0)-1/2 pro vakuum exaktně. Odpověď je jednoduchá. Protože tak bylo stanoveno na základě následujících rozhodnutí**:

  1. Mezinárodní komise pro váhy a míry doporučila v roce 1948 používat soustavu jednotek SI (Systeme Internadional d'unités), která byla u nás uzákoněna Sbírkou zákonů 35/62. Podle této soustavy je jednotka proudu ampér A základní měrnou jednotkou podle následující definice:
    Jeden ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými přímkovými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti r = 1 m, vyvolá mezi vodiči sílu F = 2.10–7 newtonu na L = 1 m délky vodiče.
  2. Je uzákoněno používat racionalizovanou formu Maxwellových rovnic a zákonů elektromagnetického pole. Pro permeabilitu vakua tak vyplývá hodnota µ0 = 4π.10-7 [mkgs-2A–2], kterou z Ampèreova zákona F = µ0I1I2L(2πr)–1 dostaneme když sem dosadíme velikost proměnných z výše uvedené definice jednotky ampér.
  3. Hodnota permitivity se vypočítá ze vztahu pro rychlost c0 = (µ0ε0)-1/2, kde c0 je obvyklá rychlost světla ve vakuu.

Permitivita a permeabilita nejsou přirozené veličiny Přírody, nýbrž konstanty subjektivně zvolených jednotek a formy Maxwellových rovnic. Jenom součin µ0ε0 je přirozenou veličinou Přírody danou rychlostí světla c0 = (µ0ε0)-1/2 ve vakuu.

 

**
Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice a jejich názorné odvození
Nakladatelství BEN - technická literatura, Praha, 2003

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Využívám webhosting ToJeOno.cz   Design tohoto webu je založen na šabloně Panorama webu Themocracy.com